Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een koopovereenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.5 Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de zichttermijn (14 dagen) af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de leverings- en/ of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.8 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Postadres:
Kisamova.com
Loerikseweg 8
3991 AD Houten 

Telefoonnummer: 0652854883

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 66754038

BTW-identificatienummer: NL162848614B01

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kisamova.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kisamova.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kisamova.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4. Aanbiedingen / overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van Kisamova.com zijn vrijblijvend en Kisamova.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kisamova.com. Kisamova.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kisamova.com dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

 5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 Betaling kan geschieden per bankoverschrijving, Paypal of via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Kisamova.com.

5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 3 dagen via bankoverschrijving kan Kisamova.com bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kisamova.com.

Artikel 6. Levering

6.1 De door Kisamova.com opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geldt een levertijd van 1 tot 3 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Kisamova.com u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Kisamova.com overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kisamova.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kisamova.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Kisamova.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Retourneren / Recht van retour 

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kisamova.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en toegelicht kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kisamova.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

9.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Kisamova.com te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

9.4 Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10. Garantie

10.1 Kisamova.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

10.2 De onder lid 10.1 genoemde garantie geldt gedurende een minimumperiode van 12 maanden.

10.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Kisamova.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Kisamova.com, vervangen of zorgdragen voor herstel.

10.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kisamova.com, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

10.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.  

Artikel 11. Bestellingen / communicatie

 11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kisamova.com, dan wel tussen Kisamova.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kisamova.com, is Kisamova.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kisamova.com.

 Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kisamova.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kisamova.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en toonbaarheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kisamova.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen

13.1 Indien u aan Kisamova.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Kisamova.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kisamova.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Kisamova.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kisamova.com deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien aan een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kisamova.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kisamova.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 Kisamova.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.  

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Auteursrecht/Copyright

15.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen en video’s die op deze website getoond worden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden/fotografieën video’s op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.